รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและผู้สอบวิทยานิพนธ์

หากไม่สามารถเปิด PDF ได้ กรุณากดปุ่ม Download

เข้าระบบสมัครใช้งานรายชื่อผู้สมัคร
ลำดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด
คณะครุศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1สุมิตร สุวรรณรายละเอียด
2อัจฉรา นิยมาภารายละเอียด
3พงศ์เทพ จิระโรรายละเอียด
คณะครุศาสตร์ - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรมรายละเอียด
2กาญจนา บุญส่งรายละเอียด
3วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์รายละเอียด
4พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์รายละเอียด
5สายสุดา เตียเจริญรายละเอียด
คณะครุศาสตร์ - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1วิภาดา พินลารายละเอียด
2วิภาพรรณ พินลารายละเอียด
3อธิกมาส มากจุ้ยรายละเอียด
4ปรณัฐ กิจรุ่งเรืองรายละเอียด
5ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติรายละเอียด
6ชลธิชา หอมฟุ้งรายละเอียด
วิทยาศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1รัตติกร ยิ้มนิรัญรายละเอียด
2Hong Joo Kimรายละเอียด
3วิษณุ เพชรภารายละเอียด
4พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณรายละเอียด
5สมิต อินทรศิริพงษ์รายละเอียด
6เอกพล แก้วนวมรายละเอียด
7ทศวรรษ สีตะวันรายละเอียด
8อรทัย จงประทีปรายละเอียด