ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ สุมิตร สุวรรณ
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีโรงเรียนนายเรืออากาศวิทยาศาสตรบัณฑิตบริหารศาสตร์2534
2ปริญญาโทเชียงใหม่ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ2541
3ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตพัฒนศึกษา2546

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ