ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีรามคำแหงศิลปศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตร์2544
2ปริญญาตรีศรีนครินทรวิโรฒการศึกษาบัณฑิตเทคโนโลยีทางการศึกษา2542
3ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตการวัดและประเมินผลการศึกษา2544
4ปริญญาเอกศรีนครินทรวิโรฒการศึกษาดุษฎีบัณฑิตการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร2550

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ