ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ทศวรรษ สีตะวัน
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีราชภัฏอุบลราชธานีครุศาสตรบัณฑิตฟิสิกส์2538
2ปริญญาโทเชียงใหม่ครุศาสตรมหาบัณฑิตฟิสิกส์2541
3ปริญญาเอกขอนแก่นปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฟิสิกส์2549

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1วารสารวิจัยSeetawan, T et al.Enhanced thermoelectric power factor of Na 1.2 Co 1.8 Ag 0.2 O 4 with reduced graphene oxide synthesized by the polymerized complex method and solid-state reactionMaterials Letters 2019Web of Science -