ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีวิทยาลัยครูกำแพงเพชรครุศาสตรบัณฑิตสุขศึกษาการบริหารโรงเรียน2526
2ปริญญาโทนเรศวรการศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2536
3ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา2547

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ