ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ดร. วิภาพรรณ พินลา
ตำแหน่งทางวิชาการ ดร.
สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาทักษะการคิด

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีมหาสารคามการศึกษาบัณฑิตสังคมศึกษา2552
2ปริญญาโทศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษามหาบัณฑิตการมัธยมศึกษา2554
3ปริญญาเอกศิลปากรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรและการสอน2560

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1บทความวิภาพรรณ พินลา และวิภาดา พินลาการศึกษาผลการเรียนรู้วิชาสัมมนาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2560 --