ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต Doctor of Education
สาขาวิชา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา พินลา
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความเชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรการศึกษาบัณฑิตภาษาไทย2530
2ปริญญาโทศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรการศึกษามหาบัณฑิตการมัธยมศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ2535
3ปริญญาเอกMelbourne, AustraliaDoctor of EducationTESOL Policy2552

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1บทความวิจัยวิภาดา พินลา และคณะการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรีระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับกลุ่มที่การจัดการเรียนการสอนแบบปกติวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2564--