ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
สังกัด สถาบันวิทยสิริเมธี
ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีขอนแก่นวิทยาศาสตรบัณฑิตฟิสิกส์2534
2ปริญญาโทเชียงใหม่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตฟิสิกส์2536
3ปริญญาโทTennessee Knoxvilleวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตฟิสิกส์2538
4ปริญญาเอกPennsylvania stateปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์2544

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ