ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร M.S. Ph.D.
สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ อรทัย จงประทีป
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ความเชี่ยวชาญ -

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีColumbia B.S.Materials Science and Engineering2543
2ปริญญาโทColumbia UniversityM.S.Materials Science and Engineering2545
3ปริญญาเอกUniversity of Missouri – RollaPh.D.Materials Science and Engineering2549

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1บทความวิจัยOratai Jongprateep, Nicha SatoEffects of sintering temperatures on microstructure and dielectric constant of Ba0.05SrxCa0.95-xTiO3 whereMaterials Today: Proceedings2019Scopus-