ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ดร. อธิกมาส มากจุ้ย
ตำแหน่งทางวิชาการ ดร.
สังกัด มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ การสอนภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีศิลปากรศึกษาศาสตรบัณฑิตภาษาไทย2539
2ปริญญาโทเกษตรศาสตร์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการสอนภาษาไทย2542
3ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรและการสอน2553

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1บทความวิจัยอธิกามาส มากจุ้ยและ ณัฐพร สายกฤษณะการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกมจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 6 2564 --