ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร Ph.D.
สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรบัณฑิตฟิสิกส์2512
2ปริญญาเอกPennsylvania State Ph.D.ฟิสิกส์2521

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1วารสารวิจัยระดับนานาชาติLimsuwan, P et al.Observations of the initial stages on reactive gas-timing sputtered TaO thin films by dynamic in situ spectroscopic ellipsometeryOptical Materials 2019Web of Science -