ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ สมิต อินทรศิริพงษ์
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามการศึกษาบัณฑิตฟิสิกส์2528
2ปริญญาโทเชียงใหม่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการสอนฟิสิกส์2535
3ปริญญาเอกเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฟิสิกส์2555

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1วารสารวิจัยInsiripong, S. et al.Development of barium borosilicate glasses for radiation shielding materials using rice husk ash as a silica sourceProgress in Nuclear Energy2015Web of Science -