ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีนเรศวรการศึกษาบัณฑิตการประถมศึกษา2538
2ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครุศาสตรมหาบัณฑิตประถมศึกษา2542
3ปริญญาเอกศิลปากรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรและการสอน2553

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1บทความวิชาการปรณัฐ กิจรุ่งเรืองและคณะปรับกระบวนการทัศน์: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมทักษะสำคัญของผู้เรียนยุคประเทศไทย 4.0ครุศาสตร์สาร2564 --