ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพล แก้วนวม
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีบูรพาวิทยาศาสตรบัณฑิตฟิสิกส์2552
2ปริญญาโทบูรพาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตฟิสิกส์2555
3ปริญญาเอกราชภัฏนครปฐมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฟิสิกส์2561

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1วารสารวิจัยKaewnuam, E. et al.Photoluminescence study of Eu3+ doped lithium lanthanum borate phosphor.Journal of Materials Science and Applied Energy2017 --