ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา นิยมาภา
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีวิทยาลัยครูจันทรเกษมครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทย0
2ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครุศาสตรมหาบัณฑิตนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร0
3ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตบริหารการศึกษา0

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ