ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายสุดา เตียเจริญ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ การบริหารงานวิจัย สถิติ

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีรามคำแหงบริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจ2534
2ปริญญาโทมหิดลศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารรัฐกิจ2544
3ปริญญาเอกศิลปากรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา2554

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1บทความสายสุดา เตียเจริญ และคณะการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมveridian E-Journal, Silpakorn University2561--