ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร M.Sc. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ วิษณุ เพชรภา
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีเชียงใหม่วิทยาศาสตรบัณฑิตฟิสิกส์2535
2ปริญญาโทCentral FloridaM.Sc. ฟิสิกส์2540
3ปริญญาเอกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฟิสิกส์2550

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1วารสารวิจัยระดับนานาชาติKrisana Chongsri, Kanokthip Boonyarattanakalin, Wisanu PecharapaEffect of seeding film type on morphology and electrical properties of Ga-doped ZnO nanostructures grown by hydrothermal procesSurface Review and Letters 2018Web of Science -