ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์เทพ จิระโร
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา
ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีมหิดลพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล2542
2ปริญญาตรีสุโขทัยธรรมธิราชศึกษาศาสตรบัณฑิตการวัดและประเมินผล2537
3ปริญญาตรีสุโขทัยธรรมธิราชศึกษาศาสตรบัณฑิตบริหารการศึกษา2535
4ปริญญาตรีราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิทยาศาสตรบัณฑิตสุขศึกษา2534
5ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครุศาสตรมหาบัณฑิตการวัดและประเมินผลการศึกษา2539
6ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตการวัดและประเมินผลการศึกษา2546

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ