ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร อักษรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา หอมฟุ้ง
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ การสอนภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีศิลปากรศึกษาศาสตรบัณฑิตภาษาไทย2551
2ปริญญาโทศิลปากรอักษรมหาบัณฑิตภาษาไทย2554
3ปริญญาเอกศิลปากรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรและการสอน2557

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1บทความวิจัยชลธิชา หอมฟุ้ง และคณะการวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยกับสถานภาพทางสังคมของบุคคลเพื่อพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย: กรณีศึกษากลวิธีการใช้ภาษาไทยในการเปิดและปิดสนทนาทางโทรศัพท์ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย2563 --