ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม
ความเชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับ มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครุศาสตรบัณฑิตประถมศึกษา2540
2ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครุศาสตรมหาบัณฑิตประถมศึกษา2543
3ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรและการสอน2555

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI เอกสารแนบ
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ลำดับ ผลงานประเภท ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร ฐานข้อมูล เอกสารแนบ
1บทความวิจัยผัสสพรรณ ถนอมวงษ์ และคณะหกขั้นตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามแนคิดการเห็นความสำคัญของการเรียนรู้และการเรียนรู้แบบลึกสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเทคโนโลยีสุรนารี2556 --