ระบบวิทยานิพนธ์
Log in เข้าสู่ระบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ที่ปรึกษาหลัก : 1 คน
ที่ปรึกษาร่วม : 1 คน
ประธานสอบ : 1 คน
หมู่เรียน : บริหาร21
รหัสนักศึกษา : 639100101
ชื่อ :นางสาวขนิษฐา แสงโยธี
ประเภท : วิทยานิพนธ์
ชื่อไทย : 11
ชื่ออังกฤษ : 11111
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
ที่ปรึกษาหลัก : 1 คน
ที่ปรึกษาร่วม : 1 คน
ประธานสอบ : 6 คน
หมู่เรียน : M.EA.64.1
รหัสนักศึกษา : 649100118
ชื่อ :นายสุนทร รุ่งสว่าง
อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
ที่ปรึกษาหลัก : 1 คน
หมู่เรียน : EdAd61.1
รหัสนักศึกษา : 610100101
ชื่อ :นายกรกต ขาวสะอาด
ประเภท : วิทยานิพนธ์
ชื่อไทย : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ชื่ออังกฤษ :
ไม่พบข้อมูลบทคัดย่อ...
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
ที่ปรึกษาหลัก : 2 คน
ที่ปรึกษาร่วม : 1 คน
ประธานสอบ : 2 คน
หมู่เรียน : M.EA.64.1
รหัสนักศึกษา : 649100101
ชื่อ :นางสาวกานติมา กานดา
หมู่เรียน : M.EA.65.1
รหัสนักศึกษา : 659100117
ชื่อ :นางสาวสุนิสา ม่วงพรวน
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ที่ปรึกษาหลัก : 3 คน
ที่ปรึกษาร่วม : 2 คน
หมู่เรียน : M.EA.64.1
รหัสนักศึกษา : 649100107
ชื่อ :นางสาวณัชชา อุตสาหะ
หมู่เรียน : M.EA.64.1
รหัสนักศึกษา : 649100116
ชื่อ :นางสาวรดา สังข์แก้ว
หมู่เรียน : M.EA.64.1
รหัสนักศึกษา : 649100119
ชื่อ :นางสาวสุพรรณศรี พันธุ์แตง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ สุวรรณกิตติ
ที่ปรึกษาหลัก : 2 คน
ที่ปรึกษาร่วม : 1 คน
ประธานสอบ : 1 คน
หมู่เรียน : หลักสูตร18
รหัสนักศึกษา : 619400102
ชื่อ :นางสาวขวัญเรือน ล้ำเลิศ
หมู่เรียน : หลักสูตร18
รหัสนักศึกษา : 619400117
ชื่อ :นางอาทิตยา กุหลาบแก้ว
อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย
ที่ปรึกษาหลัก : 1 คน
ประธานสอบ : 1 คน
หมู่เรียน : หลักสูตร18
รหัสนักศึกษา : 619400108
ชื่อ :นางสาววงศ์วธู เฮงประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
ที่ปรึกษาหลัก : 2 คน
ประธานสอบ : 1 คน
หมู่เรียน : หลักสูตร18
รหัสนักศึกษา : 619400104
ชื่อ :นางสาวทิพามล ศรีวิเชียร
หมู่เรียน : หลักสูตร18
รหัสนักศึกษา : 619400105
ชื่อ :นายธีรวัต เตี้ยทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์
ที่ปรึกษาหลัก : 2 คน
ที่ปรึกษาร่วม : 1 คน
หมู่เรียน : หลักสูตร18
รหัสนักศึกษา : 619400113
ชื่อ :นางสาวสาวิตรี ใจแจ้ง
หมู่เรียน : หลักสูตร18
รหัสนักศึกษา : 619400116
ชื่อ :นางสาวสุปราณี บัวล้อมใบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
ที่ปรึกษาหลัก : 2 คน
ที่ปรึกษาร่วม : 1 คน
หมู่เรียน : EX-MBA13
รหัสนักศึกษา : 619500209
ชื่อ :นางสาววาสนา พันธ์ศรี
หมู่เรียน : EX-MBA13
รหัสนักศึกษา : 619500212
ชื่อ :นางสาวอิสยา จงตั้งสัจกุล
อาจารย์ ดร.ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล
ที่ปรึกษาหลัก : 1 คน
หมู่เรียน : MBA15
รหัสนักศึกษา : 619500109
ชื่อ :นางสาวศศิธร อยู่เย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
ที่ปรึกษาหลัก : 1 คน
ที่ปรึกษาร่วม : 2 คน
หมู่เรียน : EX-MBA14
รหัสนักศึกษา : 629500206
ชื่อ :นางสาววิรฉัตร ครุธวงษ์
ประเภท : วิทยานิพนธ์
ชื่อไทย : แนวทางและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ชื่ออังกฤษ : Guidelines and factors affecting the success of small and medium enterprises (SMEs) in the lower central region
ไม่พบข้อมูลบทคัดย่อ...