ผศ.ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

  

  

Statistics Statistics
321428
Online User Online1
Today Today79
Yesterday Yesterday245
ThisMonth This Month5,149
LastMonth Last Month11,504
ThisYear This Year78,102
LastYear Last Year134,767

 

               

 

                

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2560          (25/04/2560)

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (25/04/2560)

ประกาศ เรื่องงดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาอนุมัติ การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (เป็นกรณีพิเศษ)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (กุมภาพันธ์ 2560)

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (มกราคม 2560)

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3/2559

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3/2559

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงาน และร่วมฟังการนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 080-1198981

ประกาศ เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-4561-7982

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ประกาศ เรื่องงดการเรียนการสอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบกระแสไฟฟ้า จึงของดการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ตุลาคม 2559)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์  นักศึกษาและผู้สนใจรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน บรรยายพิเศษ โดย Assoc.Prof.Dr.Chan Cecilia ka Yuk (Associate Professor Centre for the Enhancement of Teaching and Learning The University of Hong Kong)  รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์และ workshops ในการประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference “Instructional Design for Autonomous Learners” ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 074-282249
โทรสาร 074-558939 E-mail : ratree.th@psu.ac.th 

บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มกราคม 2560 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://gs.rmu.ac.th/grc2017

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 

 

หน้าถัดไป2  3  4  5  6  7  8  9  10