ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ

   และงานทะเบียน (บัณฑิตศึกษา)

 

 

               

Statistics Statistics
808374
Online User Online2
Today Today111
Yesterday Yesterday203
ThisMonth This Month3,680
LastMonth Last Month11,267
ThisYear This Year31,475
LastYear Last Year125,512
                     

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

[17-10-2563] ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2563

[14-09-2563] เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

[14-09-2563] ประกาศเรื่อง เลื่อนกําหนดการยื่นคําร้องขอจบระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สําหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

[19-08-2563] ประกาศเรื่อง งดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

[10-08-2563] ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2563

[21-07-2563] ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)

[21-07-2563] ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 

[21-07-2563] ประกาศเรื่อง การสอนชดเชยระดับบัณฑิตศึกษา 

[08-07-2563] ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

[24-06-2563] ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2563 

24-06-2563] ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 1/2563

[24-06-2563] ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)

[14-06-2563] ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1/2563

[09-06-2563] ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 1/2563

[31-05-2563] ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1/2563

[15-04-2563] ประกาศเรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2563

[11-04-2563] แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

[07-04-2563] ประกาศเรื่องการเลื่อนการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 

[21-02-2563]  ประกาศเรื่องรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

                       เนื่องจากไม่ชำระหรือติดค้างค่าธรรมเนียมการศึกษา

[02 -12-2562] ประกาศเรื่อง งดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2562

 

 

 

หน้าถัดไป2  3  4  5  6  7  8  9  10