ผศ.ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

    

  

Statistics Statistics
303599
Online User Online1
Today Today96
Yesterday Yesterday406
ThisMonth This Month13,316
LastMonth Last Month14,989
ThisYear This Year60,273
LastYear Last Year134,767

 

               

 

                

   

 ผู้บริหาร/บุคลากร

 

 

                                           

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล : ผศ.สมหมาย  เปียถนอม

ตำแหน่ง   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

                                           

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล  : อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี

ตำแหน่ง    : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เบอร์ติดต่อ : 034-109300 ต่อ 3544

 

                                           

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล   : ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว

ตำแหน่ง     : รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานบัณฑิตศึกษา)

เบอร์ติดต่อ  : 034-109300 ต่อ 3900

 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

                                         

ประวัติส่วนตัว   

ชื่อ - สกุล   : นางริญญาภัทร์ พสิษฐ์กุลเวช

ตำแหน่ง     : นักวิชาการศึกษา

เบอร์ติดต่อ  : 034-109300 ต่อ 3900

อีเมล           : Rinyaphat45@gmail.com

 

                                         

ประวัติส่วนตัว   

ชื่อ - สกุล   : นางสาววรวรรณ ตันสกุล

ตำแหน่ง     : นักวิชาการศึกษา

เบอร์ติดต่อ  : 034-109300 ต่อ 3900

อีเมล          : onn555@hotmail.com

 

                                         

ประวัติส่วนตัว   

ชื่อ - สกุล   : นางสาวใจกาญ  ยอดอานนท์

ตำแหน่ง     : นักวิชาการศึกษา

เบอร์ติดต่อ  : 034-109300 ต่อ 3900

อีเมล          : jkbyod@gmail.com

 

                                         

ประวัติส่วนตัว   

ชื่อ - สกุล   :

ตำแหน่ง     : บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ  : 034-109300 ต่อ 3900

อีเมล          :