ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ

   และงานทะเบียน (บัณฑิตศึกษา)

  

  

                

     

      

      

      

       

       

Statistics Statistics
507092
Online User Online2
Today Today13
Yesterday Yesterday339
ThisMonth This Month6,802
LastMonth Last Month26,164
ThisYear This Year144,997
LastYear Last Year118,769

                        

   

 ผู้บริหาร/บุคลากร

 

 

                                           

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล : อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์

ตำแหน่ง   : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี)

 

                                           

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี

ตำแหน่ง    : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เบอร์ติดต่อ : 034-109300 ต่อ 3544

 

                                           

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

ตำแหน่ง     : รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานบัณฑิตศึกษา)

เบอร์ติดต่อ  : 034-109300 ต่อ 3544

 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

                                         

ประวัติส่วนตัว   

ชื่อ - สกุล   : นางริญญาภัทร์ พสิษฐ์กุลเวช

ตำแหน่ง     : นักวิชาการศึกษา

เบอร์ติดต่อ  : 034-109300 ต่อ 3900

อีเมล           : Rinyaphat45@gmail.com

 

                                         

ประวัติส่วนตัว   

ชื่อ - สกุล   : นางสาววรวรรณ ตันสกุล

ตำแหน่ง     : นักวิชาการศึกษา

เบอร์ติดต่อ  : 034-109300 ต่อ 3900

อีเมล          : onn555@hotmail.com

 

                                         

ประวัติส่วนตัว   

ชื่อ - สกุล   : นางสาวใจกาญ  ยอดอานนท์

ตำแหน่ง     : นักวิชาการศึกษา

เบอร์ติดต่อ  : 034-109300 ต่อ 3900

อีเมล          : jkbyod@gmail.com

 

                                         

ประวัติส่วนตัว   

ชื่อ - สกุล   : นางสาวณัชกมล  นราทอง

ตำแหน่ง     : บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ  : 034-109300 ต่อ 3900

อีเมล          : rungnittaya@gmail.com