Statistics Statistics
866978
Online User Online3
Today Today244
Yesterday Yesterday357
ThisMonth This Month10,974
LastMonth Last Month11,970
ThisYear This Year90,079
LastYear Last Year125,512
            

 

ประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2564

หนังสือ รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (สาขาวิชาชีพครู) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพครู) พ.ศ.2561

หนังสือ เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพครู)

ประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพครู)

ประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

หนังสือ การรับรองหลักสูตร (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หนังสือ รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนังสือ รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

หนังสือ รับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หนังสือ รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หนังสือ การรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ. (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หนังสือ การรับรอง สกอ. (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หนังสือ การรับรองปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพบริหารการศึกษา สภาวิชาชีพ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หนังสือ รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หนังสือ รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) พ.ศ.2547

หนังสือ รับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หนังสือ การรับรองคุณวุฒิ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) พ.ศ.2555

หนังสือ รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (สาขาหลักสูตรและการสอน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

หนังสือ รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (สาขาหลักสูตรและการสอน) พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2551

หนังสือ รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

หนังสือ การรับรองปริญญาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ