ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ

   และงานทะเบียน (บัณฑิตศึกษา)

 

 

               

Statistics Statistics
808378
Online User Online1
Today Today115
Yesterday Yesterday203
ThisMonth This Month3,684
LastMonth Last Month11,267
ThisYear This Year31,479
LastYear Last Year125,512
                     

 

ผลการพิจารณาให้  นางสาวณิชกานต์ คันธะวงศ์ ลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาให้ นางแพรภัทร  ยอดแก้ว ลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาให้  นางสาวพิชชาภา  ศรีกระจ่าง ลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาให้ นางสาววัลลี นวลหอม ลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาให้ นายเอกนรา จันดา ลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาการให้ นายจิตรภณ  สุนทร ลาศึกษาต่อภาคปกติ และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาให้ นางสาวจิราภรณ์  ชัยมงคล ลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาให้ นางสาวทัศนีย์  ตริศายลักษณ์ ลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาให้ นางสาวบุษบงค์  สุวรรณะ ลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาการให้ นายพีรพัฒน์  พันศิริ ลาศึกษาต่อภาคปกติ ด้วยทุน “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ”

ผลการพิจารณาให้ นางสาวลลนา ปฐมชัยวัฒน์ ลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาให้ นางสาววริยา จันทร์ขํา ลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาให้ นายศุภกฤษ  นาคป้อมฉิน ลาศึกษาต่อภาคปกติ  ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการพิจารณาให้ นางสาวสิริพรรณ  เรืองเครือวงษ์ ลาศึกษาต่อ  เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาให้ นางสาวสุพิชฌาย์  จันทร์เรือง ลาศึกษาต่อภาคปกติ  ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการพิจารณาให้ นายอดิศร  แก้วภักดี ลาศึกษาต่อภาคปกติ  ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี