ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

  

  

Statistics Statistics
428113
Online User Online2
Today Today89
Yesterday Yesterday297
ThisMonth This Month9,459
LastMonth Last Month13,113
ThisYear This Year66,018
LastYear Last Year118,769

 

               

 

                

                                                                                                                                                                                                                                        

คำของบประมาณ  ปี 2561

รหัสโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

1. พรฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)

3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินแลการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

    3.1 สรุประเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

    3.2 สรุประเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สรุปอัตราการเบิกจ่าย

ขั้นตอนการเบิกจ่าย

เอกสารที่ใช้แนบประกอบการเบิก

แบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (Check List) การเบิก

เลขผู้เสียภาษีอากร

1. บันทึกขออนุมัติโครงการ  

1.1 ตัวอย่าง  บันทึกขออนุมัติโครงการ

10. แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708

10.1 ตัวอย่าง แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708

2. กำหนดการจัดโครงการ   

2.1 ตัวอย่าง กำหนดการจัดโครงการ

11. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. 111

 11.1 ตัวอย่าง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. 111

3. คำสั่งไปราชการ              

3.1 ตัวอย่าง คำสั่งไปราชการ

12. ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร

12.1 ตัวอย่าง การเบิกค่าวิทยากร

4. คำสั่งวิทยากร(ภายใน)         

4.1 ตัวอย่าง คำสั่งวิทยากร(ภายใน)

13. ใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหาร อาหารว่าง

13.1 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหาร อาหารว่าง - Copy

5. หนังสือเชิญวิทยากร (ภายนอก) 

5.1 ตัวอย่าง หนังสือเชิญวิทยากร (ภายนอก)

14. สัญญาเช่ารถยนต์

 

6. หนังสือขออนุญาตเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร           

6.1 ตัวอย่าง หนังสือเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร

15. แบบลงเวลาผู้เข้าร่วมโครงการ

15.1 ตัวอย่างแบบลงเวลาผู้เข้าร่วมโครงการ

7. หนังสือขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าดูงาน       

7.1 ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าดูงาน

16. แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ

16.1 ตัวอย่างแบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ

8. หนังสือขอเบิกอัตราวิทยากรเกินกำหนด                 

8.1 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกอัตราวิทยากรเกินกำหนด

17. แบบขอยกเลิกรายการตัดยอดงบประมาณ

 

9. แบบตอบรับวิทยากร

18. หลักฐานประกอบการยืมเงิน