ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ

   และงานทะเบียน (บัณฑิตศึกษา)

   

      

      

      

            

               

   

       

       

Statistics Statistics
619542
Online User Online1
Today Today324
Yesterday Yesterday418
ThisMonth This Month5,398
LastMonth Last Month13,140
ThisYear This Year108,790
LastYear Last Year148,657

                        

                                                                                                                                                                                                                                        

แบบฟอร์มคำของบ  ปี 2562

รหัสโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดโครงการ งบปี 2562

  รหัสโครงการ สาขาวิชา

  รหัสโครงการ งานบัณฑิตศึกษา

1. พรฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)

3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินแลการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

    3.1 สรุประเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

    3.2 สรุประเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สรุปอัตราการเบิกจ่าย

ขั้นตอนการเบิกจ่าย

เอกสารที่ใช้แนบประกอบการเบิก

แบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (Check List) การเบิก

เลขผู้เสียภาษีอากร

1. บันทึกขออนุมัติโครงการ  

1.1 ตัวอย่าง  บันทึกขออนุมัติโครงการ

10. แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708

10.1 ตัวอย่าง แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708

2. กำหนดการจัดโครงการ   

2.1 ตัวอย่าง กำหนดการจัดโครงการ

11. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. 111

 11.1 ตัวอย่าง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. 111

3. คำสั่งไปราชการ              

3.1 ตัวอย่าง คำสั่งไปราชการ

12. ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร

12.1 ตัวอย่าง การเบิกค่าวิทยากร

4. คำสั่งวิทยากร(ภายใน)         

4.1 ตัวอย่าง คำสั่งวิทยากร(ภายใน)

13. ใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหาร อาหารว่าง

13.1 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหาร อาหารว่าง - Copy

5. หนังสือเชิญวิทยากร (ภายนอก) 

5.1 ตัวอย่าง หนังสือเชิญวิทยากร (ภายนอก)

14. สัญญาเช่ารถยนต์

 

6. หนังสือขออนุญาตเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร           

6.1 ตัวอย่าง หนังสือเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร

15. แบบลงเวลาผู้เข้าร่วมโครงการ

15.1 ตัวอย่างแบบลงเวลาผู้เข้าร่วมโครงการ

7. หนังสือขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าดูงาน       

7.1 ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าดูงาน

16. แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ

16.1 ตัวอย่างแบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ

8. หนังสือขอเบิกอัตราวิทยากรเกินกำหนด                 

8.1 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกอัตราวิทยากรเกินกำหนด

17. แบบขอยกเลิกรายการตัดยอดงบประมาณ

 

9. แบบตอบรับวิทยากร

18. หลักฐานประกอบการยืมเงิน