ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ

   และงานทะเบียน (บัณฑิตศึกษา)

   

      

      

      

            

               

   

Statistics Statistics
738643
Online User Online2
Today Today135
Yesterday Yesterday363
ThisMonth This Month8,801
LastMonth Last Month11,267
ThisYear This Year87,256
LastYear Last Year140,635

                       

                                                                                                                                                  

                                                                                                                           มติประชุมกรรมการบัณฑิตย้อนหลัง

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำปี 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่  5 มิถุนายน 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 31 มกราคม 2563