ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ

   และงานทะเบียน (บัณฑิตศึกษา)

   

      

      

      

            

               

   

       

       

Statistics Statistics
712150
Online User Online2
Today Today143
Yesterday Yesterday345
ThisMonth This Month5,702
LastMonth Last Month12,163
ThisYear This Year60,763
LastYear Last Year140,635

                        

                                                                                                                                                  

                                                                                                                           มติประชุมกรรมการบัณฑิตย้อนหลัง

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำปี 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่  5 มิถุนายน 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 31 มกราคม 2563