ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ

   และงานทะเบียน (บัณฑิตศึกษา)

   

      

      

      

            

               

   

Statistics Statistics
738668
Online User Online2
Today Today160
Yesterday Yesterday363
ThisMonth This Month8,826
LastMonth Last Month11,267
ThisYear This Year87,281
LastYear Last Year140,635

                       

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548