ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ

   และงานทะเบียน (บัณฑิตศึกษา)

   

      

      

      

            

               

   

Statistics Statistics
738705
Online User Online1
Today Today197
Yesterday Yesterday363
ThisMonth This Month8,863
LastMonth Last Month11,267
ThisYear This Year87,318
LastYear Last Year140,635

                       

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555