อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

    

  

Statistics Statistics
185574
Online User Online1
Today Today317
Yesterday Yesterday515
ThisMonth This Month11,756
LastMonth Last Month11,055
ThisYear This Year77,015
LastYear Last Year90,614

 

               

 

                


Slider images

 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                           ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โปรดติดตามประกาศมหาวิทยาลัยในวันที่ 8 สิงหาคม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2557-2558

กำหนดการ และแบบตอบรับ การเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2559 (เฉพาะสาขาวิชาชีพครู)

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตประจำปี พ.ศ. 2559 (เฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวน คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจทุกท่านส่งผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณวิไลลักษณ์  ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  โทรศัพท์  0 7428 2251-2 (ภายใน โทร. 2251-2)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจทุกท่านส่งผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำเสนอแบบบทบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-5621-9100 ต่อ 1210-1213, 0-5688-2288

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1-13 ส.ค. 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://grad-research.stou.ac.th

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา