อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

    

  

Statistics Statistics
205086
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday690
ThisMonth This Month17,838
LastMonth Last Month13,430
ThisYear This Year96,527
LastYear Last Year90,614

 

               

 

                


Slider images
Slider images
Slider images

 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                           ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (เปลี่ยนแปลงห้องสอบดูห้องสอบใหม่หน้า 14)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองการสมัครเข้าศึกษาโดยให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเซ็นได้เลย (เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นใบสมัคร)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2557-2558

กำหนดการ และแบบตอบรับ การเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2559 (เฉพาะสาขาวิชาชีพครู)

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตประจำปี พ.ศ. 2559 (เฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวน คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจทุกท่านส่งผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณวิไลลักษณ์  ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  โทรศัพท์  0 7428 2251-2 (ภายใน โทร. 2251-2)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจทุกท่านส่งผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำเสนอแบบบทบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-5621-9100 ต่อ 1210-1213, 0-5688-2288

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1-13 ส.ค. 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://grad-research.stou.ac.th

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา