อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

    

  

Statistics Statistics
97821
Online User Online2
Today Today135
Yesterday Yesterday336
ThisMonth This Month6,925
LastMonth Last Month8,362
ThisYear This Year79,876
LastYear Last Year17,945

 

 


 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                      ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://irdmcru.mcru.ac.th/

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ตุลาคม 2558)

ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อ การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://library2.Parliament.go.th/library/res-dev.html

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://gs.rmu.ac.th/grc2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ และรายชื่อผู้สมัครเรียนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557  ในวันที่ 18 ต.ค. 2558 ผู้สนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-4446000 ต่อ 1059-1062

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ผู้สนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร 055-968835 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.nu.ac.th/ngrc38/

ประกาศเปิดหมู่เรียนพิเศษนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 (กันยายน 2558) 

 

 

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา