อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

    

  

Statistics Statistics
219812
Online User Online1
Today Today193
Yesterday Yesterday346
ThisMonth This Month193
LastMonth Last Month11,612
ThisYear This Year111,253
LastYear Last Year90,614

 

               

 

                


Slider images
Slider images

 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                           ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

"ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู"
ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 ที่ยื่นคำร้องขอจบ ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อตนเอง และตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด วุฒิการศึกษาเดิม ฯลฯ) กรณีพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาด้วยตนเอง หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 034261069 ภายในวันที่ 27 กันยายน 2559 หากเลยกำหนดถือว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอเชิญร่วมฟังบรรยายและสัมมนาวิชาการ ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เรื่อง "การพัฒนาตน พัฒนานวัตกรรม รองรับการประเมินวิทยฐานะ ในระบบ Performance Agreement (PA)" ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและสัมมนาวิชาการ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ E-mail Kruros_tea@hotmail.com, amphan2529@hotmail.com, Line ID: rosekon หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 098-8300061

ประกาศ เรื่องการเปิดรายวิชาเป็นหมู่เรียนพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559 วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (อาคารที่ท่านมาสมัครเรียน)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เรื่อง "การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการศึกษา:ตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาของไทยได้หรือไม่" ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สามารถส่ง  แบบตอบรับได้ที่ E-mail Gerang009@gmail.com หรือโทรสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 082-2028832

ในการรายงานตัวนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ต้องเตรียมหลักฐานและค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
๑. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
๑.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นดำ จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๑.๒ ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน) ๑ ชุด
๒. ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในวันรายงานตัว รวมทั้งสิ้น ๑๖,๗๐๐ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าประกันของเสียหาย ๕๐๐ บาท
๒.๓ ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ๒๐๐ บาท
๒.๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ๑๕,๐๐๐ บาท 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเลื่อนกำหนดการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ดังนี้ 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 1 กันยายน 2559 2. รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 3 กันยายน 2559 3. เริ่มเปิดเรียน วันที่ 3 กันยายน 2559

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (เปลี่ยนแปลงห้องสอบดูห้องสอบใหม่หน้า 14)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองการสมัครเข้าศึกษาโดยให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเซ็นได้เลย (เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นใบสมัคร)

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา