อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

                   

  

Statistics Statistics
62012
Online User Online1
Today Today359
Yesterday Yesterday576
ThisMonth This Month12,663
LastMonth Last Month8,287
ThisYear This Year44,067
LastYear Last Year17,945

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                      ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 เพิ่มเติม (ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ในวันรายงานตัว กรุณาเตรียมเงินมาพอดีจำนวน ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ผู้เข้าสอบ เตรียมดินสอ 2 B และยางลบดินสอมาด้วย)

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2558 , จดหมายแจ้งรับปริญญา ประจำปี พ.ศ.2558

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557

รายชื่อดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ใน พ.ศ.2558

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 รายชื่อ ป.บัณฑิต สำรวจ 2557 และ   รายชื่อ ป.บัณฑิต สำรวจ 2558   รายชื่อ ป.บัณฑิต (เพิ่มเติม)

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา