อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

                   

  

Statistics Statistics
39066
Online User Online2
Today Today124
Yesterday Yesterday260
ThisMonth This Month4,434
LastMonth Last Month3,784
ThisYear This Year21,121
LastYear Last Year17,945

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 


 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                   ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

ขอเชิญร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร/งานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน, (แบบตอบรับการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ)

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ, (แบบเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558)

อเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย " ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 034-261069 ,

(แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมกำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

ประกาศ การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หมู่เรียน DPH57/1 และหมู่เรียน DPH57/2

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หมู่เรียน DPH57/1 และหมู่เรียน DPH57/2

ทางวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดจัดการประชุมนานาชาติ “The First International Conference on ASEAN Studies (ICAS 2015)” 
ในวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหรือในเว็บไซต์
 
http://www.pbic.tu.ac.th/main/ 

สำหรับผู้ที่สนใจเงินอุดหนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเสนอโครงการวิจัยได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.parliament.go.th/) 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 3/2557

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา