ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ

   และงานทะเบียน (บัณฑิตศึกษา)

   

      

      

      

            

               

   

Statistics Statistics
753400
Online User Online1
Today Today77
Yesterday Yesterday267
ThisMonth This Month14,025
LastMonth Last Month9,533
ThisYear This Year102,013
LastYear Last Year140,635

                       


Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

                                                                                                                                    

ข่าวงานบัณฑิตศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                       

                                                                                                                                                                       

[17-10-2563] ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2563 

[14-09-2563] เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

[14-09-2563] ประกาศเรื่อง เลื่อนกําหนดการยื่นคําร้องขอจบระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สําหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

[19-08-2563] ประกาศเรื่อง งดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

[10-08-2563] ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2563

[21-07-2563] ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) 

[21-07-2563] ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 

[21-07-2563] ประกาศเรื่อง การสอนชดเชยระดับบัณฑิตศึกษา 

[08-07-2563] ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

[24-06-2563] ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2563 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมบัณฑิตศึกษา