Statistics Statistics
904425
Online User Online1
Today Today57
Yesterday Yesterday141
ThisMonth This Month3,324
LastMonth Last Month5,000
ThisYear This Year3,324
LastYear Last Year124,202
            

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

                                                                                                           ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[22-11-2564] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 http://dept.npru.ac.th/computer/data/images/icon_new.gif

[03-11-2564] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) http://dept.npru.ac.th/computer/data/images/icon_new.gif

[01-11-2564] ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2564 http://dept.npru.ac.th/computer/data/images/icon_new.gif

[27-10-2564] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 http://dept.npru.ac.th/computer/data/images/icon_new.gif

[18-10-2564] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 http://dept.npru.ac.th/computer/data/images/icon_new.gif

[15-10-2564] คำชี้แจง สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

[11-10-2564] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2564 

[01-10-2564] รายงานผลการส่งเอกสารการสมัครเรียน ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

[27-09-2564] ประกาศฯ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

[20-08-2564] ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

[15-08-2564] ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564